Manglacharan

Chinta santan hantaro, yatpadambujrenavah.,

swiyanam tannijacharyan pranmami muhurmuhu..!1!

yadnugrahato jantuhu, sarvdukhatigo bhavet..

tamahm sarvda vande, shrimad vallabhnandanm…!2!

agyantimirandhasya, gyananjalshalakya…

chakshurunmilitam yen, tasmai shri guruve namah..!3!

namami hradaye sheshe,lilakshirabdhi shayinam…

.lakshmi sahastra lilabhihi, sevymanam kalanidhim…!4!

chaturbhishcha, chaturbhishcha, chaturbhishcha tribhistatha.,

shadbhirvirajte yosou, panchdha hradaye mam………!5!

error: Content is protected !!